- Revision 71: /themes/nightly/slim/nightly_slim_pt